مدیریت

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید سلیمانی

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی / اقتصاد- اقتصاد انرژی

 

پست الکترونیکی : s-solaymani@araku.ac.ir